സൂറ

سورة സല്സല
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة സല്സല بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്