സൂറ

سورة നാസ്
بصوت القارئ സയ്യിദ് റമദാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة നാസ് بصوت القارئ സയ്യിദ് റമദാന്