സൂറ

سورة മുതഫിഫീന്
بصوت القارئ സൽമാൻ അൽ ഉതൈബി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്