സൂറ

سورة നഹ്‌ല്‍
بصوت القارئ ആദില് റയ്യാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്