സൂറ

سورة സുഖ്റുഫ്
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് റഷാദ് ഷരീഫ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്