സൂറ

سورة ഫതഹ്
بصوت القارئ മുസ്തഫ റഗദ് അല് ഗാവീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്