സൂറ

سورة സ്വഫ്
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة സ്വഫ് بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി