സൂറ

سورة ആദിയാത്ത്
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ആദിയാത്ത് بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി