സൂറ

سورة ഖലം - آية 28
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
قَالَ أَوۡسَطُهُمۡ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്