സൂറ

سورة ഖലം - آية 14
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
أَن كَانَ ذَا مَالٖ وَبَنِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്