സൂറ

سورة മുംതഹിന
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة മുംതഹിന بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് കാസിം