സൂറ

سورة ദ്ദാരിയാത്ത്
بصوت القارئ ഉമര് അല് ഖസാബിരീ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്