സൂറ

سورة ഹൂദ്
بصوت القارئ അബ്ദുല് മുഹ്സിന് അല് ഒബേകാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്