സൂറ

سورة ഫുസ്വിലത്ത്
بصوت القارئ നാസിര് അല് ഉബൈദ്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്