സൂറ

سورة മുഅ്മിനൂന്
بصوت القارئ നിഹമ ഹസ്സാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്