സൂറ

سورة ഹുമസ
بصوت القارئ മുസ്തഫ ഇസ്മാഈല്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്