സൂറ

سورة അലഖ്
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة അലഖ് بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് മുഹന്ന