സൂറ

سورة തഗാബുന്
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة തഗാബുന് بصوت القارئ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ