സൂറ

سورة ഖിയാമ
بصوت القارئ മൻസൂർ അൽ സാലിമി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്