സൂറ

سورة ഇഖ് ലാസ്
بصوت القارئ ലാഫീ അല് ഔനീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്