സൂറ

سورة ദ്ദാരിയാത്ത്
بصوت القارئ റഅ്ദ് അൽ കുർദി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്