സൂറ

سورة മുര്സലാത്ത്
بصوت القارئ അല് ഉയൂന് അല് കൂഷീ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്