സൂറ

سورة മുതഫിഫീന്
بصوت القارئ ഖാലിദ് അബ്ദുല് കാഫി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്