സൂറ

سورة മുനാഫിഖൂന്
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ജലീല്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്