സൂറ

سورة ത്വാരിഖ്
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ത്വാരിഖ് بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അവദ് അല് ജുഹനി