സൂറ

سورة അന്‍കബൂത്‌
بصوت القارئ റഷീദ് ഇഫ്റാദ്
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്