സൂറ

سورة സല്സല
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة സല്സല بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ