സൂറ

سورة ബലദ് - آية 8
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
أَلَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ عَيۡنَيۡنِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്