സൂറ

سورة ബലദ് - آية 7
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
أَيَحۡسَبُ أَن لَّمۡ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്