സൂറ

سورة ബലദ് - آية 3
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്