സൂറ

سورة ബലദ് - آية 16
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
أَوۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَةٖ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്