സൂറ

سورة ബുറൂജ് - آية 14
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്