സൂറ

سورة തക് വീര്
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة തക് വീര് بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ