സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 51
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلۡيَقِينِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്