സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 31
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
ثُمَّ ٱلۡجَحِيمَ صَلُّوهُ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്