സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 67
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
قُلۡ هُوَ نَبَؤٌاْ عَظِيمٌ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്