സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 57
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
هَٰذَا فَلۡيَذُوقُوهُ حَمِيمٞ وَغَسَّاقٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്