സൂറ

سورة ഖാരിഅ - آية 11
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
نَارٌ حَامِيَةُۢ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്