സൂറ

سورة സല്സല
بصوت القارئ മുഈള് അല് ഹരിസീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്