സൂറ

سورة അല്‍ കഹ്ഫ്‌
بصوت القارئ മുഈള് അല് ഹരിസീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്