സൂറ

سورة ദുഖാന്
بصوت القارئ ഹമദ് അദ്ദുഗ് റൈറീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്