സൂറ

سورة റൂം
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്