സൂറ

سورة ഖസസ്‌
بصوت القارئ ഇമാദ് സുഹൈര് ഹാഫിള്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്