സൂറ

سورة ഇന്ഫിത്വാര്
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല ഗയലാന്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്