സൂറ

سورة ഖാരിഅ
بصوت القارئ യാസര് അല് ഫീല്കാവീ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്