സൂറ

سورة ഫലഖ്
بصوت القارئ സ്വലാഹ് ഖാത്വിര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة ഫലഖ് بصوت القارئ സ്വലാഹ് ഖാത്വിര്