സൂറ

سورة നസ്വറ്
بصوت القارئ സ്വലാഹ് ഖാത്വിര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്