സൂറ

سورة നാസ് - آية 3
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്