സൂറ

سورة കാഫിറൂന്
بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്

آيات سورة കാഫിറൂന് بصوت القارئ അബ്ദുല്ല അല് ബസ്ഫര്