സൂറ

سورة അഅ്റാഫ്
بصوت القارئ റഷീദ് ബല്ആലിയ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്